Zgłoś szkodę

Powrót

Dla Szkół

Znajdź odpowiedni formularz i wypełnij on-line

lub pobierz PDF, wypełnij i prześlij do nas.

Zgłoszenie roszczenia z umowy ubezpieczenia placówek oświatowych

W celu umożliwienia jak najszybszej weryfikacji wniosku niezbędne jest dołączenie do zgłoszenia roszczenia dokumentacji szkodowej, zgodnie z informacjami zawartymi poniżej:
1) kopia pełnej dokumentacji medycznej związanej z wypadkiem (w przypadku gdy roszczenie dotyczy pobytu w szpitalu prosimy o załączenie również kopii karty informacyjnej leczenia szpitalnego)
2) raporty policyjne oraz wyniki badania na zawartość alkoholu we krwi osoby ubezpieczonej (jeżeli zostały sporządzone)
3) w przypadku ubezpieczenia obejmującego zwrot kosztów leczenia powypadkowego prosimy o załączenie oryginałów rachunków za poniesione koszty; w przypadku dostarczenia kopii rachunków prosimy dodatkowo o załączenie oświadczenia osoby ubezpieczonej, że nie występowała i nie będzie występowała do innych zakładów ubezpieczeń o zwrot ww. kosztów
4) w przypadku rozbieżności nazwisk zgłaszającego i osoby ubezpieczonej prosimy o przesłanie dokumentacji potwierdzającej, iż zgłaszający wniosek jest prawnym opiekunem osoby ubezpieczonej.

Zgłoszenie roszczenia z umowy ubezpieczenia placówek oświatowych z tytułu śmierci w wyniku NNW

W celu umożliwienia jak najszybszej weryfikacji wniosku niezbędne jest dołączenie do zgłoszenia roszczenia dokumentacji szkodowej, zgodnie z informacjami zawartymi poniżej:
1) dokumentacja medyczna stwierdzająca bezpośrednią przyczynę zgonu
2) akt zgonu
3) raport prokuratury
4) wynik sekcji zwłok (jeśli została przeprowadzona)
5) dokumenty ustanawiające beneficjentów
6) odpis aktu małżeństwa lub odpis aktu urodzenia (jeśli beneficjentem jest potomstwo lub małżonek osoby ubezpieczonej)
7) potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego beneficjenta.

Po otrzymaniu zgłoszenia roszczenia, Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce (Towarzystwo) rozpoczyna proces jego weryfikacji. W przypadku kompletnego wniosku, Towarzystwo wydaje decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od momentu otrzymania zgłoszenia roszczenia.

Jeżeli wydanie decyzji w ww. terminie nie będzie możliwe, Towarzystwo niezwłocznie poinformuje osobę poszkodowaną o konieczności uzupełnienia roszczenia lub uzyskania wyjaśnień niezbędnych do weryfikacji wniosku. W takim przypadku, Towarzystwo wydaje decyzję w terminie do 14 dni od momentu otrzymania ostatniego brakującego dokumentu/informacji.


Brakujące dokumenty można dostarczyć drogą mailową na adres szkody@colonnade.pl lub
pocztą tradycyjną na adres:

Colonnade Insurance S.A.
Oddział w Polsce
ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa

Informacje na temat statusu szkody można uzyskać w Dziale Likwidacji Szkód:
- drogą mailową wysyłając zapytanie na adres: szkody@colonnade.pl
- telefonicznie, pod numerem +48 22 528 51 00.

Informacje dotyczące procedury zgłoszenia roszczenia można uzyskać pod numerem telefonu: +48 22 528 51 00.

Kontakt do Działu Likwidacji Szkód
+48 22 528 51 00
Infolinia czynna:
pon. – czw. 9.00 – 17.00
pt. 9.00 – 16.00