Zgłoś szkodę

Powrót

Indywidualne Turystyczne

Krok 1

Pobierz i wypełnij formularz

Do niniejszego wniosku prosimy o załączenie:
1) kopii pełnej dokumentacji medycznej związanej z wypadkiem, w tym zaświadczenia o zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji
2) raport policji (jeśli dotyczy)
3) kopii polisy/certyfikatu ubezpieczenia.

Jeśli roszczenie dotyczy Śmierci Osoby Ubezpieczonej należy dołączyć:
1) dokumentację medyczną stwierdzającą bezpośrednią przyczynę zgonu
2) raport prokuratury
3) wynik sekcji zwłok (jeśli została przeprowadzona)
4) oświadczenie o ustanowieniu Beneficjenta
5) odpis Aktu Małżeństwa lub odpis Aktu Urodzenia (jeśli Beneficjentem jest potomstwo lub małżonek Osoby Ubezpieczonej)
6) potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego Beneficjenta, oryginał aktu zgonu lub kopię potwierdzoną notarialnie.

Do niniejszego wniosku prosimy o załączenie następującej dokumentacji:
1) oryginałów rachunków za poniesione koszty/utracone przedmioty,
2) protokół zgłoszenia od przewoźnika
3) raporty z Policji (jeżeli zostały sporządzone).

Do niniejszego wniosku prosimy o załączenie następującej dokumentacji:
1) bilet na ubezpieczoną podróż,
2) potwierdzenie zgłoszenia rezygnacji z podróży do organizatora wyjazdu/przewoźnika,
3) informację o wysokości przyznanego przez organizatora/ przewoźnika zwrotu z tytułu rezygnacji,
4) dokumentację potwierdzającą powód rezygnacji z wyjazdu (dokumentacja medyczna, raport z policji).

Do niniejszego wniosku prosimy o załączenie następującej dokumentacji:
1) Kopia korespondencji z osobą poszkodowaną
2) Kopia zgłoszenia zdarzenia do stosownych władz lokalnych, policji
3) Oświadczenie Osoby Ubezpieczonej czy przyznaje, iż jest osobą odpowiedzialną za powstanie szkody i w jakim wymiarze/charakterze
4) Dokumenty potwierdzające zagraniczną podróż (tj. bilet na podróż, umowa z biurem podróży), itp.; dokument powinien zawierać całkowitą cenę usługi
5) Potwierdzenie wykonania jakiejkolwiek płatności Kartą Pekao MasterCard World Signia, przed podróżą, w celu potwierdzenia aktywacji ochrony ubezpieczeniowej
6) Dokumenty potwierdzające poniesioną przez poszkodowanego szkodę (kosztorys, rachunki za zakup części itp.)
7) Potwierdzenie pokrycia przez Ubezpieczonego strat finansowych wynikających ze zdarzenia, na podstawie których nastąpi refundacja tych kosztów.

Do niniejszego wniosku prosimy o załączenie następującej dokumentacji:
1) Zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia zdarzenia przez policję
2) Zestawienie transakcji potwierdzające obciążenie rachunku Karty kwotą wynikającą z poniesionej szkody
3) Zeznanie świadka zdarzenia
4) Raport z obdukcji lekarskiej

Do niniejszego wniosku prosimy o załączenie następującej dokumentacji:
1) oryginałów rachunków za poniesione koszty koszty leczenia
2) zaświadczenie lekarskie zawierające diagnozę medyczną
3) raporty policyjne (jeżeli zostały sporządzone).

Krok 2

Wyślij do nas wypełniony formularz - travelowe@colonnade.pl

Prześlij go do nas mailem


lub pocztą na adres
Colonnade Insurance S.A.
Oddział w Polsce
Dział Obsługi Szkód
ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa
Kontakt do Działu Obsługi Szkód
+48 22 528 51 00
Infolinia czynna:
pon. – czw. 9.00 – 17.30;
pt. 9.00 – 16.45
Kontakt do Centrum Assistance
+48 22 483 39 70
Infolinia czynna całą dobę