Nowe warunki wszystkich ryzyk budowy CONSTRUCTION ALL RISK PROTECT

Szanowni Państwo,

 

Staramy się systematycznie komunikować wszelkie zmiany, które wdrażamy w Colonnade. Dzisiaj mamy przyjemność poinformować Państwa o nowych Ogólnych warunkach ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu CONSTRUCTION ALL RISK PROTECT (CAR PROTECT), które weszły w życie 1 września bieżącego roku.

 

Przedmiot ubezpieczenia – proces inwestycyjny

Przedmiotem ubezpieczenia CAR PROTECT jest kontrakt, tj. wszelkie prace związane z całościowym przygotowaniem i wykonaniem projektu oraz budową lub montażem obiektu. Ochroną objęte są również wszystkie prace przygotowawcze i pomocnicze, a także wszelkie prace stałe i tymczasowe, oraz wszystkie materiały wykorzystywane w kontrakcie obejmującym obiekty budowane, wznoszone lub instalowane.

 

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia podzielony został na 2 sekcje.

Sekcja I dotyczy ubezpieczenia szkód materialnych i obejmuje wszystkie ryzyka fizycznej utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia. Ochroną ubezpieczeniową pozostają objęte szkody powstałe w miejscu ubezpieczenia i w trakcie okresu ubezpieczenia wskutek nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia. Szkody niebędące wyraźnie wyłączone są objęte ochroną ubezpieczeniową.

Najczęstsze przyczyny strat, które podlegają odszkodowaniu w ramach polisy CAR PROTECT są następujące:

  • pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek samolotu, zalanie, skutki akcji ratunkowej,

  • powódź, deszcz nawalny, śnieg, lawina, wichura,

  • zapadanie się lub osuwanie gruntu, osuwanie się skał,

  • włamanie, kradzież,

  • złe wykonawstwo, akty wandalizmu, błąd ludzki.

Sekcja II dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest jednak tylko odpowiedzialność cywilna deliktowa. Ochroną nie jest objęta odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania kontraktu.

 

Dodatkowe klauzule umowne

Zakres ubezpieczenia można modyfikować w oparciu o dodatkowe klauzule umowne.

O właściwej konstrukcji ubezpieczenia i jego skuteczności decyduje właśnie odpowiedni dobór klauzul dodatkowych. Dzięki nim rozwiązać można szereg problemów dotyczących między innymi: odpowiedzialności cywilnej pomiędzy podmiotami biorącymi udział w realizacji inwestycji, przekroczenia harmonogramu prac budowlanych, błędów projektowych, odpowiedzialności w okresie gwarancji lub konserwacji, szkód w mieniu otaczającym, szkód w instalacjach podziemnych, szkód materiałowych lub spowodowanych błędami projektowymi, dodatkowych kosztów związanych z usunięciem rumowiska i innych związanych z powstałą szkodą (koszty pracy w godzinach nadliczbowych, fracht ekspresowy, fracht lotniczy, koszty ekspertów, koszty odtworzenia dokumentacji).

Uprościliśmy również katalog standardowych wyłączeń oraz klauzul dodatkowych czyniąc je bardziej przejrzystymi.

 

Podmiot ubezpieczenia – beneficjenci

Beneficjentem ubezpieczenia CAR PROTECT mogą być Zleceniodawca, Inwestor, Developer, a także Generalny wykonawca, firma zarządzająca projektem, wszystkie przedsiębiorstwa wykonawcze i podwykonawcze zatrudnione do realizacji prac, konsultanci i doradcy techniczni, dostawcy materiałów, sprzętu i urządzeń.

 

Specjalistyczne rozszerzenie – utrata zysku (ALOP)

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje utratę zysku brutto inwestora na wypadek opóźnionego przekazania inwestycji do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, pod warunkiem że opóźnienie to jest wynikiem szkód w robotach kontraktowych, powstałych wskutek jakichkolwiek przyczyn niewyłączonych wyraźnie w Ogólnych warunkach ubezpieczenia CONSTRUCTION ALL RISK PROTECT.

Zawarcie tego ubezpieczenia uwarunkowane jest zawarciem ubezpieczenia ryzyk budowlanych lub ubezpieczeniem ryzyk montażowych.

 

Umowy ubezpieczenia

W Colonnade istnieje możliwość zawarcia następujących typów umów:

  • Otwartego pokrycia, tzw. open cover – ubezpieczeniem można objąć kontrakty na uzgodnionych warunkach, z zastrzeżeniem wcześniejszego zgłoszenia każdego kontraktu,

  • Umowy indywidualnej – ubezpieczenie pojedynczego kontraktu.

Jako Colonnade jesteśmy w stanie samodzielnie objąć ochroną ubezpieczeniową szkody do wysokości nawet 50 000 000 EUR w pojedynczej umowie ubezpieczenia. Lokalna decyzyjność i otrzymane autoryzacje pozwalają nam na korzystanie w pełni z tej pojemności.

Mam nadzieję, że wprowadzone zmiany będą dla Państwa inspiracją do zacieśnienia współpracy z Colonnade. Zachęcamy do odwiedzenia naszej podstrony internetowej ubezpieczeń majątkowych oraz kontaktu z naszymi ekspertami.

 

Z poważaniem,

Pawel Sonnenberg

Paweł Sonnenberg

Property and CAR/EAR Practice Leader
Colonnade Insurance S.A.

www.colonnade.pl

Zobacz więcej aktualności

Elektroniczna polisa w Colonnade

Mamy nadzieję, że wprowadzone rozwiązanie stanie się dla Państwa kolejnym udogodnieniem oferowanym przez Colonnade.
Czytaj dalej

Ubezpieczenie OCPD w Colonnade

Z przyjemnością informuję, że Colonnade stawia na rozwój oferty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego (OCPD).
Czytaj dalej

Odpowiedź Colonnade na nowe technologie w przemyśle maszynowym

Chcielibyśmy podzielić się z Państwem szczegółami naszego produktu stworzonego z myślą o potrzebach przedsiębiorstw produkcyjnych z różnych branż, dla których maszyny są szczególnie istotnym...
Czytaj dalej